Op woensdag 19 april 2023 organiseren NVR, NVM en Vastgoedpro, in samenwerking met KPE, de Themadag Landelijk Vastgoed.

De Themadag Landelijk Vastgoed biedt ook in 2023 weer een gevarieerd programma met kennisverbreding door een aantal plenaire sprekers en kennisverdieping door inhoudelijke subsessies. U volgt gedurende de dag twee van de vijf aangeboden subsessies.

De Themadag Landelijk Vastgoed zal dit jaar in het teken staan van de op handen zijnde transities in het landelijk gebied. Het gaat dan niet alleen over stikstof, maar ook over het waterbeheer, het beschikbare (grond)instrumentarium, de financiële kanten van de transities en wat alle ontwikkelingen doen met een boer.

Uw dagvoorzitter:
Marit van Bohemen

Plenaire sprekers

Maarten Veldhuis

Deskundige en verbinder vanuit water, landschap, erfgoed

Keynote 1 start 16:15 uur

Maarten Veldhuis (1976) is gek van water, cultuur- en natuurlandschappen, erfgoed.

Hij is werkzaam bij waterschap vallei en Veluwe, waar hij een verbinder is tussen het waterschap en landgoederen, natuurorganisaties, de bekenstichting. Hij gaat graag het gesprek aan over de toekomst van ons land, inspireert met mooie voorbeelden, vind het omdenken belangrijk in de transitie van ons land, waarin we ons nu bevinden. Voordat hij bij het waterschap ging werken werkte hij bij adviesbureau De Groene ruimte uit Wageningen.

Ons landschap, bodem- en watersysteem hebben wij in een paar honderd jaar volledig naar onze zinnen gezet. Maar wat is de keerzijde daarvan, wat is het effect van klimaatverandering, hoe leren wij hiervan en wat kunnen we doen om het natuurlijke systeem weer in haar kracht te zetten? De transitie van het landelijk gebied is gestart, misschien wel de grootste transitie sinds de ruilverkavelingen en de ontginningen van woeste gronden om ze nuttig te maken. Een grote kans, een ruimtelijke puzzel.

Ik neem jullie mee in een stukje waterwereld, wat ik zie en ervaar en ga graag het gesprek hierover aan met jullie.

Marie-José van de Ven

Zorg om boer en tuinder

Keynote 2 start 18:15 uur

Wat zeg je als je aan alles voelt dat het niet goed zit? Iedereen die regelmatig contact heeft met boeren en tuinders en daar op het erf komt, weet waarschijnlijk precies wat ik bedoel. Zaken die je ziet, dingen die niet gezegd worden. En iedereen begrijpt dat het voor agrarische ondernemers hectische en onzekere tijden zijn. Maar als je merkt dat er problemen zijn, praat je er dan over? En praat de ondernemer er over? Vandaag dus aandacht voor de zachte kant van jullie vak.

Marie-José van de Ven woont in Oirschot in Brabant waar zij samen met haar man een melkveebedrijf heeft. Ze hebben 3 kinderen maar geen opvolger voor het bedrijf. Naast het werk op de boerderij heeft zij een baan buitenshuis. Zij is psycholoog en werkt op dit moment bij het CIZ waar zij zich bezig houdt met de indicatiestelling voor de Wet langdurige zorg en de wet zorg en dwang. Daarnaast is zij bestuurlijk actief binnen Zorg om boer en tuinder.

Boeren en tuinders staan soms voor moeilijke keuzes in het bedrijf, voor het gezin en voor zichzelf. Stichting Zorg om Boer en Tuinder helpt ondernemers op een kruispunt om richting te bepalen.

Floris Alkemade

Architect, voormalig Rijksbouwmeester en stedenbouwkundig ontwerper

Keynote 3 start 19:00 uur

Nederland staat voor een aantal complexe vraag- stukken. De klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan woningen en de verduur-zaming van de landbouw. Als rijksbouwmeester is Floris Alkemade direct betrokken bij studies die zich richten op de toekomst van Nederland. Zoals ook uit zijn essay De Toekomst van Nederland spreekt, bouwt hij vanuit de ontwerpende creatieve blik een hoopvol en samenhangend verhaal op over de vele nood-zakelijke veranderingen die ons te wachten staan. Vanuit de verbeeldingskracht een verlangen naar de toekomst.

Plenaire discussie

Plenaire sprekers, taxateur, dagvoorzitter

Start 19.45 uur

Onder leiding van de dagvoorzitter vindt er een plenaire discussie plaats met alle plenaire sprekers en een taxateur over de besproken onderwerpen tijdens de Themadag Landelijk Vastgoed

Subsessies

Actualiteiten stikstof

Sjaak van Schaik

Adviseur milieu en ruimtelijke ontwikkeling bij Van Westreenen 

Start 13.15 en 14.45 uur

Intro subsessie

Sjaak is binnen Van Westreenen B.V. als eerste aanspreekpunt verantwoordelijk voor acquisitie van nieuwe projecten, hij is projectleider en hij is  verantwoordelijk voor de concrete uitvoer van de milieu- en ruimtelijke aspecten in die projecten. Veel ervaring met het aanvragen van omgevingsvergunningen, natuurvergunningen en het (begeleiden van) bestemmingsplanprocedures. Specialismen op het gebied van niet-grondgebonden veehouderij en op het gebied van stikstofregelgeving.


Financiering van bedrijven en taxatierapport

Thijs Rops MSc

Bedrijfskundig en financieel adviseur bij NH Adviseurs

Start 13.15 en 14.45 uur

Intro subsessie

Zaken die in deze subsessie aan bod komen zijn oa; Verschil boekhouders/accountants ten opzichte van onafhankelijke bedrijfsadviseur? Hoe ziet een financieringsaanvraag er uit en wat speelt hierbij allemaal een rol (denk aan ondernemer, rentabiliteit, solvabiliteit maar ook het taxatierapport).

Thijs Rops is in 2020 gestart bij NH adviseurs als bedrijfskundig en financieel adviseur. In zijn rol fungeert hij als eerste aanspreekpunt voor veel agrarische bedrijven. Hij staat deze agrarische ondernemers bij op het gebied van het verkrijgen van een financiering maar ook in bijzonder beheer situaties. Door zijn jarenlange ervaring, hiervoor was hij 10 jaar werkzaam als zakelijk bankier, is hij in staat ondernemers met een onafhankelijke blik financieel door alle rumoer van regels en continue wijzigende markt te loodsen.

Kan het anders? Wij denken van wel.

Pacht, grondgebonden recht en onteigening

Els Harbers

Advocaat bij Van Goud Advocaten

Start 13.15 en 14.45 uur

In deze subsessie zal ingegaan worden op de stand van zaken wijziging pachtwetgeving, waarbij de recente Kamerbrief Adema zal worden besproken. Er is verder aandacht voor recente rechtspraak, onder meer over pacht en fosfaatrechten. Tot slot wordt stilgestaan bij de positie van de pachter in het licht van de voorgenomen “stikstof” plannen.

Els Harbers is advocaat bij Vangoud Advocaten B.V. in Arnhem. Zij is een zeer ervaren pachtrechtadvocaat en kent de voetangels en klemmen van de pacht. Naast haar advies- en procespraktijk op het gebied van pacht, geeft zij ook regelmatig cursussen over de ins en outs van de pachtregelgeving.

Taxeren bijzondere situaties 

Cor van der Vleuten MRICS

Van der Vleuten Raadgevers 

Start 13.15 en 14.45 uur

Intro subsessie

Cor is oprichter en eigenaar van Van der Vleuten Raadgevers B.V.
 Sint-Oedenrode

Dienstverlening op het gebied van schadevergoedingen, (complexe) taxaties onroerende zaken, onteigeningsbegeleiding, teeltschade, milieu en ruimtelijke ordening. Opdrachtgevers zijn diverse instellingen, waaronder Rijkswaterstaat (lid taxatiecommissie Rijksweg A50 en Randweg Eindhoven), Provincie Zeeland (lid taxatiecommissie Hertogin Hedwigepolder), Rechtbank Den Bosch en Waterschap de Dommel.

De valkuilen van herbestemmen in het buitengebied 

Mr. Marieke van de Sande

Mr. Marieke B.V.

Start 13.15 en 14.45 uur

Intro subsessie

Marieke is jurist bestuurs- en omgevingsrecht en oprichter / eigenaar van Mr Marieke B.V. te ’s-Hertogenbosch. Daarnaast is Marieke met haar zus (boerin) Agnes medevennoot van het ouderlijk melkveebedrijf Van de Ven Gasselternijveen B.V.

Mr Marieke B.V. is gespecialiseerd in het landelijk gebied. De dienstverlening zit o.a. op (strategische) advisering aan de voorkant op het gebied van bestemmingswijzigingen, het verkrijgen van vergunningen, het doorlopen van de juiste procedures en alles wat daarbij komt kijken. Als het echt niet anders kan, wordt er geprocedeerd tot aan de Raad van State.

Opdrachtgevers zijn allerhande bedrijven die te maken hebben met vastgoed in zowel stedelijk als buitengebied; van verkopende en aankopende partijen, van stoppende (agrarische) ondernemers tot aan (agrarische) bedrijven met expansiedrift. Er wordt nauw samengewerkt met o.a. makelaars, taxateurs en planologische adviesbureaus. 

Locatie

De Werelt in Lunteren

Westhofflaan 2, 6741 KH, Lunteren

Wat doe jij met de rust, ruimte en natuur rondom De Werelt? Deel kennis, inspireer, connect en verbind in een van de mooiste groene omgevingen van Nederland aan de rand van de Veluwe.

Informatie

De Themadag Landelijk Vastgoed wordt georganiseerd door NVM, NVR en Vastgoedpro in samenwerking met KPE.
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met KPE.

Programma 

12.00 ontvangst met lunch

13.00 Opening Themadag Landelijk Vastgoed

13.15 Subsessies ronde 1

14.15 Pauze

14.45 Subsessies ronde 2

15.45 Pauze

16.15 Keynote 1: Maarten Veldhuis

17.00 Diner

18.15 Keynote 2: Marie-José van de Ven

19.00 Keynote 3: Floris van Alkemade

19.45 Plenaire discussie met Keynotes

20.15 Afsluiting

20.30 Borrel

Kosten

De kosten voor deelname aan de Themadag Landelijk Vastgoed 2023 bedragen voor leden van NVM, NVR en Vastgoedpro € 299,00 excl. BTW.

Niet-leden betalen € 375,00 excl. BTW.

De Themadag Landelijk Vastgoed is bedoeld voor landelijk vastgoed deskundigen, rentmeesters en agrarisch makelaars en taxateurs, voor medewerkers van banken, agrarisch accountantsbureaus en agrarische notariskantoren voor overheden, zoals o.a. Kadaster en Belastingdienst.

Hercerticificering en PE 2023


Onderstaand is van toepassing op de Themadag 2023.

Het NRVT kent 6 PE punten facultatief toe voor de kamer LAV.

Makelaars van Vastgoedpro ontvangen daarnaast PE punten.

De NVR kent 4 studiepunten NVR toe aan de Themadag Landelijk Vastgoed.

Vastgoedcert kent 4 studiepunten toe aan de Themadag Landelijk Vastgoed.

Vragen? Neem contact op.


Themadag Landelijk Vastgoed mede mogelijk gemaakt dankzij